סימניות
םאלס העונתה יקחשמ

םאלס העונתה יקחשמ

.רתויב ינסרהה ,Traffic Slam םינווקמה םיקחשמה תמר תא םניחב תוצקהל .שיבכה לע רתויב יתמצועה PCB-ה סרה םע ןגראתו ,הזה םירוצעמה רסח ףי .טימנידה תא םיחקול ,ןהב בובזב הצואתה םעו ,תונוכמ לש תולודג תוצוב .המישמה רחאל השדח תחא תונקל וא התוא ןקתל ןתינו ,לובסת םג ךלש תינ .קזח ץוציפ תצאהו ,רבעמה לע תוינש רתוי לבקל ידכ שיבכה לע םיצפח דו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םאלס העונתה לפי קטגוריה:

שיבכ לע סואכ :קחשמ

םאלס העונת .שיבכה לע תעד לע תולעהל ןתינש םיללכ לכ תא רפה ,תיחשהל ןנוכתהלו ,וז הירוגטקב רא .םימלב אלל םיפרוטמ םיגהנו ,תומוקמב תרתומה תוריהמה לע הלוע ,"הרבז"לע לגר יכלוה .– תירקיעה המישמה יאש םוקמ ,ריעה תובוחרב ףרוטמ ץורמב אוה
קחשמ םא .בטיי ןכ ,םירחא םינקתמו ,קלד תונחת ,םינוינח ,םירשג ,םיקרפ קסרל ,תוינוכמ תדרל י .שדח דחא תונקל וא ךלש הצירמ רתוי דוע רפשל ידכ ףסכו תודוקנ רובצל התאש יפכ

!ףוריט טושפ התא – תיאשמ תחתה תא ץצופל םילוכי ונחנא םאו ,תודוקנ לש האבה ה .קתקתמ ןמזה יכ ,רהמל לבא ,םיענ ראשנ תוינוכמ תפירש ץירעמ .תינוכמל לגלג תא בבוסו ,שדח ןברוק שפחל ,וגשוהש תואצותה לע קיספת לא .תוריהזב ךירצ קחשמה ינפל ךירדמה תא אורקל ךכ ,ולשמ םיפסונה םישקמ שי הרדס לכ לבא

:וליעויש םיסונוב ינימ לכ ףוסאל ךירצ אל רבכ הנושה סרהה ףסונב
.םינוש םיצפח לש םיוסמ רפסמ לש סרהל תותחפומ תויעבו ,םירבוע םהשכ ןווגמ רתוי תישע .עבורמ ןמז וא לפכות ורבצש תודוקנ ,"x4"ו"x2"סונוב ילמס תא לבקלו אוצמל ןמז ךל שי

.םייח דדמנ ירברפה הילידיאה לע רבועה הדגא ףוריטב גהנ תויהל ,תועסונ תוינוכמ ,תוי .ידיימ ןפואב ךלש תינוכמה תא ץיאהל ורטינ לש םיטנמלא שמתשהל ןתינ ןושארה קלחב רבכ .טרפב תוינוכמ הברה ורבצ םוקמל יצור לש והבוג םע ,ורזפתה בטיה הצפקמ שמתשה ,טקפאה .םירחא םע ץצופתהל ,D לע ץחלו תוינוכמ לש להק ךותל – שיבכה טימניד לילג לע .ךלש םיידיב היהי ןילופורטמ םייחכ ץפנה תא אצומ התאש עגרבו ,ןיינבה תורכל היהי םא .םיטקרמרפוס ,םידרשמ ,ריווא תינח תרעסב השבכ וזו ,שודק רותפכ לע ץחלו ,הסירהה תוכ .םיישומיש םיסונוב ףוסאל ,השדח טרופס תינוכמ לע הגיהנב .שדח דחא תונקל וא ןוקיתל ןתינ הז השק קוזינ תינוכמה – תואצקה רחאל .םישדח בכר ילכ תפסותב םאלס העונת קחשמה לש ישילשה קלחה לש
שרגמ

:תונקל לוכי התא ,םיעסונ תוינוכמ ףסונב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more