סימניות
רפסה תיב סובוטוא ןוישיר יקחשמ

רפסה תיב סובוטוא ןוישיר יקחשמ

.םניח ןווקמ רפס יקחשמ סובוטוא ןוישיר קחשל ליחתהל זא קרו ,וז הדובע לש תובישחה ת .םידעוימה םינוינחה רצוע זאו םירורמת ידי לע החנומ ,יוארכ לולסמה רחא בוקעל דציכ .תלעפה תעב םהב תעגל אל השק המכ הארת התאו ,םירוגס םיסונוק ,לגלגה הצק וליפא אורק .לשכיהל ךל ףשוחו ,ךלש םיכמסמב האצותה תא דעתמ ןדפק ןחוב תמייק תועט יתישע םעפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רפסה תיב סובוטוא ןוישיר לפי קטגוריה:

ןוכנה ןקתהה להנמ תא לבקלו ,קחשמל רפס תיב סובוטוא ןוישיר תא ריבעהל 10000 .ישומיש לבא ,רקי הז .תוימדקא םיעוציב תלדגה ,התיכב עדימ לע רתוי בר ןמז הלבי רשא ,החיש רחאל םהלש האר .םמצע תוחוכב רפסה תיבל םילבקמ ,שיבכ לע םינוכיס וחקיי אל םידימלת –
.ךשמהב רצק קחרמב םיאצמנ רשא ,יתחת וא"הרבז"ךישממ קורי רואל הכחמ ,רבעמה שיבכה ךל .תועיצפו תונואת לש ןוכיסה תא תיחפמ רפסה סובוטוא ,ןכל .םהייח תיארחא הדובעב ךומסל רשפא ימ לע םיבוט םיגהנ אוצמל םיכירצ ןיידע לבא ,םידל .קחשמל רפסה תיב סובוטוא ןוישיר תועצמאב םיגהנל םיסרוק לש טס תעדוהו ,תודחוימ תוי

.האיגש לולכל אלש םהיתורצפה םיענכנ םניאו ,עוריאה תובישח תא םיניבמ םה

תלעפה ידי העונתה ןיגב
.תומישמ לכ תא עצבל תוריהמבו ,תולקב לולסמ רחא בוקעל לוכי התאש האריי םימוד םיעוצ .ךפיהה לע​​ עידוהל םיחמש ונא .immersive קחשמ ומכ הצואת םירבוצ לכו ישוק הברה הנייהת תומישמ

.םיכרדה ידצב יבבש ביצהל תוקיפדה ,רותה תא תושעל – המישמה ךבוסמ רתוי תצק ז .תולוכמ ,תורחא תונוכמ – םילושכמ היהי זא לבא ,לק הז תא השוע התא ,ישפוחו ק .ךפהה תא תחקל וליפא ,םימעפ המכ תונפל ךירצ ,םיחוורמו קיר ךכ לכ היהי אל סובוטוא .ףקעמ וא תונוש תורדג ,העיסנ רסואה םינמיס היהי םיעיבצמ
.הכרדמה לע לגלג דיאז בבש וא דבאל ול םרוגה ,ער ןוויכל חקול התא רשאכ קר עיפומ חק .רובעתש דע ,הדובע לש הזה קלחה תא דדחל ךרטצי ךכ ,לשכיהל ךתוא סינכמ םהלש תוריינ .תמלשומ הרוצב עציב התא םא ,קוריה ןומיסה תא ךל םישל חמש היה אוה יכ ןיוצי ןייצל

.ףוסה דע תכלל הצור התא יכ ,ןיינעמ רתוי דוע הז תא תושעל קחשמ בחרמב םיכרד יטלש ן .תויומד ןתוא םע תונשנו תורזוח תומישמ ךרד ,הגרדהב תשחרתמ
ןוניש .העתפה דימת הזו ,שדח היהי ,םיחקלה תא םידמול רשאכ .רישכמה תלעפה רחאל עיפוהל םילוכי םידליה ,שיבכב ריהז תויהל דימת .שיבכה לש ינשה דצב"הרבז"םתוא ץימחהל ןמזב רוצעל ךירצ התאו ,םש םה לבא .שיבכה בתכמ תא רוכזלו ,בל תמושת ,תוזירז ,הבוגתב דדחל ורזעיש םיחקלה םיניינועמ ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more