סימניות
םחפ סרפסקא םיקחשמ

םחפ סרפסקא םיקחשמ

המבחן הבא מוכן רכבת מוזמן לשחק משחקים מקוונים חינם פחם אקספרס. אל תחשוב שביצוע העבודה יהיה קל. משלוח עגלות סחורה במעמיס הקומפקטי כדי לכוון את החצים שלו. בשלב האחרון אתה יכול לקחת כדי לפרוק, שוב להדגים את הטכניקה של ניסים מניפולציה. אבל המשימה החשובה ביותר נמצאת בין שתי הנקודות הללו - משלוח מטען. הדרך לא קלה להיות עם בורות. הרכבת קופצת ללא הרף, נופלת ממדרון תלול למטה ואז מטפסת שוב, מפזרת את המטען היקר על הכביש.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Express םחפה לפי קטגוריה:

ץורימ הרובחת :Express םחפה יקחשמ

.רנא'זה לש םידהוא םמצע תא ןיינעל ,םהלש םינקזה לש תוגהנתהה תא קיתעהל הסנמש ,חוק .תיארחא תומישמ עצבלו ,גהנה עבוכ תא ריסהל אלש אוה Express םחפה קחשמ לש םיקלח המ .םירבוע רשאכ רתויב תובוטה תואצותה תא ררועל ידכש םושמ ,דחוימב ןיינעמ אוה הז קלח :םיירקיע םיקלח ינשמ תובכרומהיתומישמ ,רתוי ןווגמ עוצעצה תא ךופהל ידכ .םיעוריאהלש הקימנידה תא םיאתהל ידכ ,תואיגשה תא ןקתל ידכ ןמזב ,לוהינ לש תונורקע .תובכרומבדואמ הנוש אלשתומר 2-3 ךות תושעיהל ךירצ הזל .עגריהל אל םלועלו,רגובמ לכ זא לבא .םירצומ רתוי םישל ןכמ רחאלו ,החונ הרוצב ומיאתיש ידכ יחרכה אוה תוינוכמבתוביתהםו .יררה חטשבתוריהמ רבוצ ,ךרדל תאצל לוכי התא ,םקוממ סמועה רשאכ .לקשמב תדרל אל – לש האבה הדובעהיכ ילאידיא אוה הז תא אטבל קחשמה םחפללבא , .תרוזפתב תורוחסמ קלח דבאמ ךכבו ,תוריהמ תוטהל הצור ןכמ רחאלו ,םישדח םיהבגל חקול .הרבעהב הרוחס רתוי ךוסחל ,תוריהמהחתפל לגוסמ היהי אוהש לככ ,ולש בוציעה תומלשומ :םינייפאמ חתפל תויונמדזה רתוי ונתינ םמצע תובכרהלבא .ךפהתהל לק רתוי ריהמ רתוי חתפתמ לבא ,רתוי רהמ ךלי הז ,ןכ .םייטירק םיעגרל ביגהלו ,םישקמהלע עבצא םע ראשיהל ,בצמה רחא בוקעל ךירצ דימת התא .ריווא גזמ לכבו םוי לש תונוש תועשב ,ריעה לש תויצקרטאה ,הפי ףונ עקר לע םייקתי ך .דחוימב ןכוסמ שיבכ עטק גוליד ,בושחל לק הזוןמז תצק חקול עסמ לכ .הכרבב םש יא אוהש ,םירבעומ תורוחס לש תורצ – כ לש ןדבואל םורגי הז .האצותה לע הערל עיפשהל היהי הז ,ךלש תירקיעה הרטמה אוה הז ללגב לבא ,חוור איבי א .םיימוימוי יאנפ ידלי רובע םלשומ אוהו ,םיערהו םילודגה םיעוצעצהםע הרחתמש ,לודג ר .םיידי לש הקירוטומובשק ,הבוגתחתפתמ אוה .םיוסמ סמוע לכלאיבהו ,תובר תונידמב םיטירפהתועצמאב ליעפהלורטק ,ץימא סדנהמ תויהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more