סימניות
הליקט םיבמוז םיקחשמ

הליקט םיבמוז םיקחשמ

.הבגי תוחמצמ תוחור לש היגרנא רובצל םיבמוז הליקט יוות םינווקמ םיקחשמו ,םינוש תו .יאלפ םס ימוקמ לובמ לש חכב ךמצעב הארתו ,םניחב קחשל לחתה .םיכלהמה םיתמה הברה רשאכ דחוימב ,וקיסקמב שרפנ םיבמוז תמיחל .םיבורק םיבמוז תא קיחרהל ידכ רתויב בוטה קשנה לבא ,ךרד לכב םתיא ךל .עלקמ ירי וא הדח תמ סלטק ררופתהל ךישמהל הלוכיו היגרנאה יאלמ תא שדחל הליקט לש ם
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הליקט םיבמוז לפי קטגוריה:

רחשה תולע דעו םימודמדה תעשמ קחשמ הליקט םיבמוז

.ונל עודי םג אוה םהלש תיפוסה הדמשהל םיכרדה תאו ,ונתוא דיחפהל לדח םיכורא םיכלהמ .ןויערה לש רוקמה לע"ןטקה"זמרה ירבחמ ובש ,םיבמוז הליקט קחשמ תא שוגפל ,תאז לכבו ...הכשחה ךותמ"םסרופמה טרסה דהדהמ עוצעצ יכ בושחל אלש לוכי אל התא ..."- ןכבו" ".רחשה תולע ינפל

.םיבמוז ינומה םע תיליל רבדמב המיחל דגנ םיוותה גוזו ,יולג בהבהמ רב ןמיס םוקמ תב .ףנכה לע ולש תרמשמה לברס רחאל תונשל ןמז יל היה אל וליפא םה יכ ,טושפ השק םידבוע .ךלש שדחה יבמוז הנפ ,ךושנל לוכי רשא ,םיעוגר םיבורק תוחוקל שי דימת ,ןכלו ,הליקט .העודי הניא םידפרע לש
עקר תעפוה .םיליגר םישנא לש חוטבה םויקה רבעמ תכלל אל ,םייח םיתמ הנטק הייסולכוא דימתמו זאמ .םניחב םירגהמה – הקירמאל רגהל תיאשר הכשחה תוסחבש ףדוע ,תועטב הרק הזשכו .תרבסומ יתלב תועפות תונוסא ,םיסוריו ,רתיה יוביר תייעב תא רותפל ידכ הרז אל איה .םירחא םיקלחו 2 םיבמוז הליקט קחשמל הרזח לבא .יטירק וניא ,הלחתה ותריטפ םע
.םיסונוב ףוסאל אוה דיחיה לדבההו ,הלועפ ומכ םיאב םוקמ לכב

?הליקט זאו .רשב תוצלפמ תא םועטל טוהל קבאמל ילאידיא אוה םירבחמה יפ לע ,תימוקמה הלוחכ הבגא .קשנ ילכ תויהל לגוסמ אוהו ,םחול חוכ ךמות קר אל הז .תטהול המישנ םהלש לגה תא ףורשלו ,םיתמה לש אבצה לע ץצופל לוכי רוביגה ,הליקט לש .םידפרע םוש םתוינלטקש םיבמוז ןמ ינקיסקמ סוטקק חור תלבקל

.בוש םיעיפומ םהש לככ ,סבוה לש ךנובשח תופוג לככו ,תכשמנ המחלמהש לככ .תואמ שי ,םמוקמב ,תורשע סורהל ךירצו ,יבמוז רוצייל הניפב רישכמה יכ איה השוחתה .חדקאה דרי ןוילעה קלחהש דע ,בר ןמז ךשמב ביואה לש ושאר תא תחקל לגוסמ אוה דחה בה .הנבל הליקט םיבמוז תונח קחשמב תונקל וא תמ קופדל ,יאמצע ןפואב רקיעב לש לנסרא רצ .תואירב ,הליקט ,םינוש קשנ ילכ ,תשומחת ,ףסכ ,שמש יפקשמ עיגמ ביוא לכ ןברוח רחאל

:תוחתפמ המכ םצמטצמ הרקבה ךילהת תאו ,ביואב םהלש חבטה עצבי קשנ הזיאב רוח .תוומה דוקיר תא דוקרל תיביטקוורפה הקיזומה תחת ,ףושחל ןמז הנוכמ הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more