סימניות
Infectonator יקחשמ

Infectonator יקחשמ

.םינוש םיסוריו וא םיביוא ינפמ םישנא ליצהש רוביגה םעטמ קחשל םיעיצמ ללכ ךרדב .יבמוז קדייח תציפמ לבנ ןווקמ קחשמ Infektonator ךופהל - הנוש דיקפת םניח השיג ךל .ךלש קחשמה תודוקנ לבקי אוהו ,ךרדה לע םישגפנה ,םיחרזא לש רתוי לודג רפסמ קיבדהל .תויתועמשמ תואצות גישהל לכות ,היישות לעבו ימומרע תויהל לבא ,אבצו הרטשמ - רוצעל .םעצבל שי ריחמ לכב ךלש המישמה .הלש סוריו רפשל ורבצנש תודוקנ איצוהל ,המר לכ ירחא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Infectonator לפי קטגוריה:

.םיצמאמה לכ תא שידקהל ונילעש הרטמה יהוז .תיאבצה הרטשמהו תובוחרל חווד עוגיפה רשאכ ,וישכע לבא ,םישנא לש בר רפסמ ןיב קר ף .ךלש הרטמה תגשהל יניצר לושכמ םיגציימ םהש ךכ ,דושח גוס לכ סורהל םינכומו םישומח .םוהיזה תא ץיפהל הרטמב תועובקה תופקתהה ךלהמב חיוורהל לוכי התא Infektonator: קחשמ תוחתפמ לש הזה קלחה לכב עייסיו ,םלועה ןודא תויהל הז .וב חונב שח התא המכ דע תולגלו ,לבנ לש דיקפתב ךמצע תא רגתאל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more