סימניות
םינכוסמ םיבכור םיקחשמ

םינכוסמ םיבכור םיקחשמ

.םניחב ןווקמה קחשמ ןכוסמ בכור תא קחשל ןימזמ ,יתימא ןוכיס ,ןנוכה ,הקושתה תא תוו .ירשפאה ןולשיכה לע בושחל אל הסנמ ,תוריהבבו תושיחנב לעופ רוביג .עונפוא לע רבגתהל תויהל בייח הזו ,םינכוסמו םילולת םירוזא תוציפק ,םילושכמב עפוש .שדח דחא תונקלו הרובחתה תא רפשל ,רודישה תוכיא תא רפשל ידכ .לעפתהלו עירה םיפוצה תא ץלאמ ,תונכוסמ תומישמ לש תלוברעמה ךותל לולצל בוש​​ לע לגל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןכוסמ בכור לפי קטגוריה:

שאונ תויהל ,ץימא תויהל :םינכוסמ םיקחשמ

בכור .עגפ אלל תיסחי םימימת ןיידע םה ימ םירמוא זא .ליחתמ ףוריטה ובש וקה תא שיגרהל םיכירצ ונחנא לבא ,תכלל םה בשוח םינוכיסה ,ןבומכ .םתונשיה עונמל םיסנמו תויועטב בשחתהב ,המרה תא רזחשל לוכי דימת התא יכ ,לבוקמ ןו .תירקיעה תוליעפה ומכ ןכוסמ שוביכ הזכ רוחבל ,שאונ דואמ תויהל םיבייח ונחנא לבא , .םינעונפוא תונוכמה ,בוחרב תוינומ םנשי
.ההובג תוריהמב ןנוכה תא תווחל ,האנה םשל םיקירה תובוחרה ךרד עוסנל ידכ דחאתהלו , .ריפחמ ןפואב םיגהנתמ תוקוחר םיתעל םינעונפוא ,םוליצ לטוהש ,העדל דוגינב .בוט הברה אוה עונפואה יכ ,עיתפמ אל הזו ,םהלש הרבחה תרגסמב םהיקסע םע םירישע םיש

.שיבכה לע בכורה רגמלו ששואל לוכי עגר לכב יכ הפיאשה םע הנוכמה תא תושעל ץמואה תא .ןמוימ הריהז השיג שרוד עונפוא רתויב ןכוסמה הרובחתה בצמ – .םמוחתב עוצקמ שיאמ וליפא אב אל ותוא רשייו ,איבי תינוכמב ומכ הדיצה טעמ הגהה תא .ריואה דדומ םירטמוליק םילגלגהו עונמה תא תדלל ,בוש ףכואה לע תבשל הלא םיצימא םיר .תושדח תויגולונכט תועצמאב ןמזה לכ םיצפח םירצוי םתנגהל םירצומ לש םינרצי ,ןעונפו .תיניצר הנואת שי םא ,תוומ וליפאו ,תונכוסמ תועיצפמ עישות אל תרחא תשומחתו תופפכ

.םימדוקה תונוחצינה בקע םהלש םיעוציבה תא רפשל וליפאו אבה בלשל תורחתה תא ךישמהל

:םיאבה םירטמרפה ןיב םתוא ץיפהל הווש ,ןושארה קחשמב תודוקנ רשאכו ,עונפוא .ךלש םיקחשמה הסנכה עבוק רשא ,ךלש גורידה תא תולעהל ידכ ,להקה סרפ תא םהל שיו םיע .ויבירי ינפ לע ךל םמורל היהי הזו ,ךלש םיינפואה ורפשי םידקתש לככו ,תרבצש תודוקנ .היגולונכטו דוס תיצולח תוילגת קיזחמ רודכ ךותל ולש תינוכמה תא ךופהל הסנמ דצ לכ .האנק לש שוג עולבל קר היהי ביואהש ידכ עונפואה רופישל הלודג הפונת הווהי ןוחצינ .קחשמ ןכוסמ בכורה תא ךל ליבוהל ןאל עדוי ימ .םלועה גג לע וליאכ ,קוצ הצקב וילע עוסנלו ,םיארנ יתלב טעמכ ,םירצה םיליבשה לע רא .ךלש םינפה לע בכורה תא ךושמל ידכ דעונ הז לכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more