סימניות
דרנרב יקחשמ

דרנרב יקחשמ

לפגוש דוב קוטב ברנרד והחברה שלו: לויד ואווה הפינגווינים, פיילוט הכלב, פוקי הדורבן, תינוק טיילר ולטאה עם דפוסים מזיקים - זאק. על הרפתקאותיו בזמן שהם מספרים את סיפורי משחקים מקוונים, ברנרד, ואתה יכול לשחק אותם בחינם. Mishutka תמיד נכנס למצבים מצחיקים, אבל זה אינו מפחית את רצונו לנסוע. הוא מאוד פעיל ואוהב ספורט. הצטרפות ברנרד לרכב על גלגיליות, לשחק כדורגל או בייסבול. תרגל מציאת כרטיסי זיכרון זהים וצביעת יצירתי שהוכנה.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ברנרד לפי קטגוריה:

ינופצה בטוקב דרנרב םיקחשמ

.תויתריצי תומישמ וא רומוה םיאלמ םיעוצעצב קחשל וא לק והשמ תוארל הצור ינא ,הלאכ .2006- ב הרדס 156 לש ךסב הררחוש ,"דרנרב"תמלשומ תידרפס היצמינא תרדס .רדוק תצק רומוה להק תא עשעשל ידכ קיפסמ הז לבא ,תוקד שולש םיכשמנ תורדס לכ .טושפו ןיעמ ףאו ,רומוה לש רנא'זה יהוש יכ ,רתוי בוט וליפא םיאתהל םידליל םיקחשמ .ןבל בוד לע ותודעב רפס ,םיקחשמ ירצומב היצמינאה תרדס תא םג ומכ .תועיסנה בבוח איצממ ,לודג ןקתפרה אוה .םימיואמ םייחהשכ םינכוסמ םיעגר ליבוהל ויתואקתפרה .ךיפה יתלב העינמב עייסל ידכ רשועו םיהדמ לזמ קרו ,תוומה םע לובג תולחתה לכ

.רטפל ךרוצ ןיא ונממש ךרע הב שיש היווח אוה םג הז לבא ,םיענ יכה השיגפה אל איבמ ת .הרבחה לכתסהל ,ריכהל ליבומ רוביגה תא לבקל היה ימ תולגל ידכ

;השדח הקתפרה ךותל ומצע תא קרוז ,תוכלשהה לע בושחל תמאב וניאש רוביגה אוה .יהשלכ הרצב רוביגה ןתונו םיקיחצמ םיפוצרפ הנוב ;התוינויח תא דבאי רופיסה הז ילב לבא ,רופיסב טסינוגטנא אוה .לובסייבב עירכמה רעשה לע רתוול הצובקה תא ליבוה םג אוה וישכע .םינוילעה דרבה ירודכ תא ליפהל רוזאב זכרמב תבצ ידי לע ותוא שינעה ןמאמה .תוקזח תוכמ תשוחת תא דבאל אל ידכ רהמ זוזל ךירצ דרנרב .יבשב תודסקו תופפכ דורשל רוזעלו םירודכ ענמיהל וסנ .– אשונ טרופס לגרודכ דועל דרנרב קחשמה לש רופיסה תא אוצמל ולכות
א .םינב ומכ קוידב אוה הזה קחשמה .ןיווגניפ וא דיול דרנרב – םירעש ימו ,רעשה תא םישל ימ םע רחב .הדיצה זוזל רעושה רשאכ רודכה עגפו ץחה ןוויכב תא לאש .םהלש לגרודכה תויונמוימ לגרתל רחא ףתתשמל רשפאמה ,םיוות תומוקמ תא תונשל לכות ןכ .רשוכב תויהל ךירצ התאו ,בושח קחשמ היהי בורקב .םוקמב ראשיהל תרשפאמ הניא
רק רופכ עובק תשבי .הז תא תושעל תניוצמ ךרד — – טרופסו ,םמחתהל ידכ ,דרנרב ,קחשמה ךלהמב ע .ינחור חותיפו קורזל לוכי אל התא לבא .רתוי עורג השענ ןורכיזה בל םש אלו טרופס תריירק תיינב ףחסנ ידמ דרנרב .ןורכיז יסיטרכ תועצמאב ותוא רזחשל ליחתי ךתיא דחי וישכעו ,הז תא ןיבה אוהשכ דחופ .גווזל םהיניב אוצמלו םיסיטרכה תונומת תא רוכזל ךרוצה שי
.קחשמה תא םייסל ,רוזאה תא תוקנל התא ,תונומתה לכ ףוסיא רחאל קר .הנוש רושיי םע שדח קחשמ היהי הזו םיפלק הפרט ,בוש הז תא ליעפמ התא םא .הקתפרהה ךלהמב םמצע לש תונומת תחיקל לש לודג ץירעמ תאשל ןיידע
.תונלשר לשב – וערק םה ,אקע אד ךא ,תובוהא תונומת תא וליפא ול שי .הרזע ךממ שקבמ דואמ רעסנ דרנרב .דרנרב ,קחשמל קחשממ לזאפה תוכיתח תא םישל ואוב ,רוביגה תא סייפל ידכ .עבצ תעיבצ אלמל ,הזה ליגרתה םע ונמייס רשאכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more