סימניות
הגמואו אפלא יקחשמ

הגמואו אפלא יקחשמ

משחקים מקוונים אלפא והאומגה מזמינות חופשית לשחק עם גיבורים בלתי נפרדים מסיפורים שהוצגו בקטגוריה. כמובן, זאבים טורפים, אבל לא בלי חסד, טבע עליז והיענות. למהר להצלה - המטרה שלהם, ואין להם מקרי קטין, גם אם אתה רק מקבל צעצוע שלולית. על מנת לשקול אותם כראוי, להוסיף חידה יפה, מפנה בלוקים על המגרש. חפש את ההבדלים ואת האלפבית, וישמש כרקע לתמונות כולם אותו הדבר זאבים אציליים, קייט והאמפרי. לפתח מהירות גדולה כל כך שאתה לא הדביק את חבילה של צבי או נסיעה עימם ביומן.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הגמואו אפלא לפי קטגוריה:

םייח יפרוט לש הגמואו אפלא קחשמ

.םיחטש תולובג לע םינש ךורא לובלב סיסב לע המחלמל תאצל הנכומ רשא ,םירמאמ ינש 100 .טייקו טראג :םיגיהנמ ןתחתהל םידלי – ךוסכסה תא רותפל הדיחיה ךרדה .םולש תרימשל ליעויש ,םהיבא ןוצר תא לבקל הוונעב ,ודגנתה אל םיריעצ םיבאז .םיבאזה תייסולכוא תא לידגהל םירחא םיאולימ בשייתהל ירפמה טייק סופתל םישנאל עירפ .לסרמ םשב ידאפ זוורב זווא לש םתרזעל קקדזהל ,התיבה וכלה םהו ,םיבהוא אל ןיעמ רומ .תוטירס הזל הז רוזעל םיכירצ ויה םהו ,חוטב אל חיכוה עסמה .הקיטנמור לש השוחת הנקמו ,םתוא דחא קר אל אוה ישוקה .הבהא דלונ םג ,יליל לש ותוחא טייק – ןיבל ברעה ןיב ,וז הפוקת ךלהמב .לכה תא התניש ירפמאה טייק תרזח לבא ,ןתחתהל ויה םה םג ילוא .טייקו טראה לרוגה בוש רבחתהל תוסנלו ,תירוקמה ותינכותמ תגסל אל םיגיהנמה .דדוב באז ךופהל טילחהש ,ולימרתמ ירפמה ,הז םע םילשהל ןתינ אל .רעיה ךות לא ץרו ,הלקלקתה טייק ,סקטה ךלהמב
.לחה רדעה תמחלמ ןיב לשכנ דוחיאה לש סיסבה לע .ענמנה יתלבה םימדה תוכיפש תא רוצעל וטילחה ירפמה טייק ,רעיב ודמעש רחאמ .םיגיהנמ השקבב םתוא ךכמ האצותכו ,םיטס תודוכלמו ,םיאבצ רדע הערפה לש הירוטסיהב .ןיאושינה הכרבו החילס לבק ,הז תא רשפאל תויומדה רשאכ קר

.םישק םייחה תא השוע וא היעב רותפל םהל רזועש ימל שוגפת הגמואה באז קחשמו אפלא ךל .םינהמ םיקחשמו הלצה תומישמ ,תניינעמ הקתפרה דימת הז .םיאלפנ םיבר םימי הלבי ימ
שוגפ

.םיביוא ויהי דימת לבא ,םיפרוט םהל ןת .ךלש םירבחה םע םיזמזמתמ ונחנא ,עגריהל ןמזה עיגמ רשאכו .הגמואהו אפלא לע קחשמב םילגוסמ םה המ תוארהלו ,םילוכי םיזילע םיריעצ םיבאז

.אבה טירפל דדומתהל ,םירורפג סופד רשאכו ,םתוא בבוסל לוכי התא ,םיעובירה לע ץחל .תכבוסמ התארנ אל הגוט תמישמו ,םיריהז תויהל םיכירצ ונחנא הז ליבשב .גת קחשל הגמואו אפלא קחשמה תא עיצהל רתוי השק
המישמ .טלחומ ךפה חריה עקר לע באז לש ןקויד גוז ידכ םיעובירה תא שדחמ ןגראל ךרוצ שי .דיימ םירורב דומעל םיכירצ םלוכ הפיא ןיבהל ,םיברועמ םה תודוסיה .רתוי הלק היהת הדובע ,םוקמב היהי םינושארה םיעובירה רשאכ לבא .סעוכ יבצ קחרה םניח ירפמה טייק רוזעלו ,הגמואו אפלא ץורל חותפ קחשמ
.הסרפ ספת אל אוה יכ ,המידק תוריהמב רהימו ,תומד רחב .םיישומיש םיצפח ריסחהל ילב ,םהילעמ ץופקל יל שיו ,שיבכה תא םימסוח םינמוי יעלס , .ןקחשה לש ןובשחה תא לידגהל רוזעלו עיגרהל םישדח םייח ונתני םיטקייבוא .ץע לוב לע תשגרמ העיסנ םג ומכ םילדבה ירפסמ ,תיבפלאה תא שפחת התא ,תאז םע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more