סימניות
םיקחשמ ןורטוינ ימי

םיקחשמ ןורטוינ ימי'ג

להיות ילד פלא הוא לא קל - באו לאכפת רעיונות גדולים ורוצה לממש אותם. לא כל ההמצאות הן בטוחות, מה ששכנע את התושבים המתגוררים בסמוך לRetrovillya הגאון הצעיר. לקחת חלק בניסויי הילד לשחק משחקים ברשת בחינם ג'ימי ניוטרון ותוכל להציל חלקים כינסו את תושבי העיר כדי לשחזר את גיבור המכשיר. זה לא רק צריך להילחם ברובוטים, אבל הם יכולים להיות מנוטרלים. רובוט-כלב רוצה להיות חבר אמיתי, ורוצה ללמוד את כל הטריקים. עוד פלישת חייזרים להעיף, לשחק בייסבול ולהציל את החברים.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ג'ימי ניוטרון לפי קטגוריה:

ןורטוינ ימי'ג קחשמ ןכוסמ

.ריעצ ןב 11 ןואג Neuron ימי'ג – רוביגה ךפוה ,הדמשהב םימיואמ אל םא תוחונ .טלחומ ןוסא תמועל ןטק סדנוק ירטנלפ הדימ הנקב תויעבב לקתית .וחומב ןמז לכ םימייקתמ תומכחו תועונת דלונ ימי'ג יכ הדבוע לשב .ליבומ הז ןאל ,בושחל ילב וליפא ,שממל רהממ אוה יכ םישדחה תונויערה תא תורצוי תוב IQ ירשפאה םומיסקמל םימעפ 10 הלוע הז ןותנ ,2000 תנשב ריעצ רוחב אוה. .שארב יל הלעש המ לכ תא םשייל רתוי הצור אוה ,עיתפמ אל ןפואב .אבה ןויערה תא המבה לע יכ ,תושעל תוקידב חוקיפ תעב .הפסנ ןמזמ ךרטצי אוה ,רוזעל םירבח תמא היהי אל הז םאו ,תוארונה תוכלשה תא עונמל .םיקזח םיבשחמ דיוצמ ,הדבעמב ןמא אוה םהירצומו םינופלט
אוה .םירוק םימיהדמ םירבד הנה ג ןכוס ךפה ,המצוע ברו קנע קלאה ךפה ,(X - םעה םע ףתושמב) N - םישנא ךפה אוה ,ם ס O. .ימי'ג IQ םיטמירפ לש המרל דירוה אוה שדח ןקתה רשאכ ,רזומ דואמ הרקמ היה לבא .ולש הניקתה היצנגילטניאה רוזחלו ,דויצה לא דלי לש חומה תא רבחל וחילצה םה לבא ,ח .ומצעב התוא וביכרהו איצמה – דראדוג טובורה בלכה םע םג ומכ ,הבהא ובש ,סקטר .ונלש לטרופב ןורטוינ ימי'ג קחשמב קחשל ןתינ בורקמ תויומדה תא ריכהל

.רודיבו עדמה ןעמל אל םיקירטה לכו ,ותונואג בל םש אל אוה .ומצע תאו ולש החפשמה לש תויעב איבמ אוה ,הלוכ תושונאה לש ותומ הצק הליבומ הנוכנ .ילאיצנטופ םויא אוה ימ םע תרושקתמ תלבקתמ האנה םא ,םינקתפרה קיפסמ םילודג םה יכ .ימי'ג יוסינ רחאל תוררועתמה תויעב רותפל ןיעידומה תאו ץמואה תא םהל שי ,ןכבו

:ןורטוינ קחשמ לש תועוצקמב םיבלכ ףוליא שא ,םימו שא לש הקידבה תא רובעלו .ריעה תא ליצהל ךלוהו תיללחב בשוי אוה ,הדבעמב תוא תלבקב .הרזחב הינרק תחילשו תלבקמ ענמיהל לוכי התא ,תונמוימב ןרמתל םא לבא ,םיצימא הריס .םישלופה לש יצ ופסאתה םש ,ללחל ארקנ ןורטוינ ימי'ג
קחשמ םניח הרזח .עבצ ותוא לש תוצובקב םתוא ףוסאל ךירצ התא ,םתוא דימשהל ידכו ,םימשב םהיתודמע וחק .םוקמב תויהל הרורב ךרד אצמי אוהו ,אתה לש תוטנידרואוק םע הז תא ןייצל ,הניפסה לע .ולוכ הדשה יבש אל םיעיגמה םישלופה רוזעל ידכ ,תוריהמבו תושיחנב לועפל .ןורטוינ ימי'ג קחשמה ךלהמב םג תואיגש
ןוכנ ימי'ג .םימה תקפסא תא סרוה ,םימ ילב םישנאה תא בזע אוהש עגרב .עיגהל ולחה םיחרזא לש תונושארה תונולתה דע התדובע תא שדחל ידכ רוניצה תא רבח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more