סימניות
םיקחשמ ילותח ימחול

םיקחשמ ילותח ימחול

חתולים - יצורים היפים ביותר על פני כדור הארץ, ואם אתה האוהדים שלהם, לשחק משחקים ברשת בחינם חתולים לוחמים אתה נהנה. מלבד העובדה שהם אוהבים לרוץ עטיפות במחרוזת ומתגלגלים עם כדור, חתולי ציידים מעולים. סיפור המשחק שהם עושים את זה כל הזמן. בחר את חיית המחמד צבע וללוות רודף אחרי הארנב. אל הלך רחוק מדי על סלע ענק ולא מתנגש עם הכלב, כדי לא לאבד את אחד מחייו של החתול. יש לו הרבה מהם, אבל תמיד יש את האחרון. אפילו חתולי זמר מדהים, ואתה יכולים להאזין לקונצרט שלהם, שהם ארגנו בחצר.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לוחמים לפי קטגוריה:

םידייצו דמחמ תויח :קחשמ ימחול

ילותח !רתויב םיבוטה םה םילותח יכ רורבש םושמ ,ןוידה תועמשמ רסח .ינונשיה ,בבוש תא ,עתפומ – םיקיחצמ םהיפוצרפ ,לובסייב קחשמ םע םהילע םילכת .םיכורש ,קבא יקיקלח ,שמש ןרק ,םיבובז דוצל ,תועש ךשמב הרידה ביבס םישבלנ םה .םילדח םניא םיענ םימצע סופתל םהילגרה ,םילדג םהשכו ,דוצל םידמול םה זא .םתיא קחשל םיבהוא םה – לכוא ןעמל דימת אל לבא ,םירבכעו םירופיצ וספתי רצחב .דיצ לע תכלל לוכי התא ,קחשל םילותח ימחול יקחשמ לחה
Living םידלי םע קוביחב המח הטימב ןושיל םילותחה ,רבג דיל. .שנועל ששחמ עוגפל זעה אל שיא רשא ,םהיהולא ונימאה הקיתעה םירצמב ,לכה טעמכ אוה ה .תוחורה םלוע ןיבל םייחה םלוע – םידממ ינשב תויחלו םהייח 9 שי ,רחא םלועב ה .םידש סייגל רתוי לק היה הז ,תיבב םילותח ךישמה תופשכמ תופשכמ ןכל .םהיתולוכיו תוקושת ,םידחפה ,םילגרה לע דוע דומללו ,ירותסמ ,דוס ילותח םלוע ךותל

.תולומח בלשל ףאו ,שפוחה תא םיכירעמ םירחא דועב ,תיבה לש תוחונה תא םיפידעמ קלחש .םירחא םינקחש ףרטצמש ,תוארל ןתינ ,םהלש םייחה לע עיפשמ הז ךיאו ,הזה ןויערה לע י .דחא רחב ,םיימיהו יִמַגֲא םיטבש לש תויורזומה
.םיוסמ עבצ ידי לע הנוכ רשא ,חירה תא תוהזל היהי ןתינ ,רז םדא לש גיצנ םע השיגפב .םירחא םירושיכ םג אלא ,רדהנ חיר קר אל ןיחבהל תלוכיה תא ףיסוי םכמ דחא לכ ירחא ר .םתמדא לע ןגהל ידכו םירחא םישנא שולפל בחרמה תא תולגל
.ףרט דוצל ,ןוזמ וקפסיו ,דיצ לע תויחל ארפ ילותח .המדאב םירובק ,םיצפח שפחל ידכ םג ומכ ,חיר הז תישומיש הבוט השוחת תלבקל .רופחל ולכוי ,קומע םירובק םיפסונ םיטקייבוא ,תוחירה תא סופתל התאש לככ .תוקינכטו םייניש ,םירפט ןה ךלהמב ,ברק רבודמשכ חופתו ךר עיפוהל םהל תתלו םילועמ .םיבוליש לש ןווגמ דועו תוקינכט 190 לע חתופ קחשמה .StarClan טלתשהל לותלתח לש חותיפה תא םיריבעמו ,תוצובקב וא דבל םחליהל

.רבכעה ךותב ןובאית ררועמ אשדה שורשר ,םיעט סוטל םירופיצ ,תובנרא םיצפוק ןאכ .לותחה לש תואירבה ןמ חקול םתיא שגפמו ,ארפ םיבלכ ךלהו לויטל לבא .קלח ךלוה לכה ,םינבא םג ומכ ,םיצפוק םה םא .תוער רופיצ לש הלילעה תומוד תויורשפא עיצהל םיפסונ קחשמ ימחול
ילותח .תועבגה ינפ לע םירזופמה ,םיבלכ תצובקל סנכיהל ידכ חתות וא הקטגור םע םילותח תורי .ףע ותוא חולשלו ,עילקה לש הסיט לש היוצרה תיווזה תא רידגהל ,תאז תושעל ידכ .ךלש שאה תחת םיתמ םניא םיבלכה לכש דע בוש תוסנלו ,ןוויכה יוניש ,תויועטה תא ןייצ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more