סימניות
Flowertots יקחשמ תאו יפיפ

Flowertots יקחשמ תאו יפיפ

סיפורים מצחיקים שהוכנו משחק מקוון חינם פיפי וילדי פרחים, והם יכולים לראות, אם אתה משחק איתי מי שאין לי פיפי וחבריה: ויולטה, כיפות ורוזי. הם דואגים לגן, צמחים מדהימים. יש להם אפילו חנות עם מוצרים שימושיים, הפועלת Makovka. זהו דמויות טובות, חמודות, ואתה נהנה מחברתם, לשחק מחבואים, גדלו מהזרעים של פרחים יפים, לאסוף פירות, הימנעות מכשולים. איתם אתה יכול לאמן את הזיכרון והתצפית שלך, ללמוד מתמטיקה, לשנן את השמות של אובייקטים - כל זה הוא שימושי ומהנה.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים פיפי וFlowertots לפי קטגוריה:

תודידי לע םיינוחרפ םידליו יפיפ יקחשמ

.בשחמ יקחשממ ופרטצה ,םידליה לש תורוטקירק םג אלא םירוה םע קר אל םייבויחה םירומ .םיקרחו םיחרפ םה םירוביגה ובש ,תוצירח המלוצ האלפנ תיטירב היצמינא תרדס תידדה הר .תודומח תויומד םע רשקתל ךישמהל לוכי םינש 2-8 יאליגב םידליל וישכעו טיברשה תא םי .םיקרחו םיחרפ םינכשה לש תומשה תא רוכזל רתוי לק היהי םידליל םיקחשמה םירצומ יפ ל .רתוי םילק דחי הברה םיקיזמ דגנתהל ףאו ,ףתכ לע היהת הקסע לכ ןכמ רחאלו ,רתוי בוט .תילגנא דומללו םיאשונה תומש תא ןנשל ,רופסל דומלל ידכ תונמדזהה תא םהל שי ,ףסונב

.גוס ,יטפמיס ,ךייחמ דימת .םירבח הברה ול שיו הניגב לפטל בהוא אוה .הבוהצה הצלוחה תיב ןגראל ידכ .םהלש הארמה חקפל טלחהב תאו chistyulya סואכ לבוס וניא אוה .התוא שיבלהל ןמזה לכ רתוח ,יפיפ הלש רבחה תא תבבחמ דואמ ןוויכמ .הניגב הדובעב רוזעל ידכ ,םהל ןיאש הלאו יתוא רבודמ תובורק םיתעל .םינוש םירצומ םע תונח תעלד תאצמנ איה   .ןטק חזרמ - תיבב הרג קותמ יזור םע ,רייצל בהוא ,יטפמיס ,יש .םהלש לגעמב תובורק םיתעל םירדוסמ הת תוביסמ ,םיחרפה ידלי לכ תא בהואו ,יפיפ הדוד .סננא תיב - רג אוה .תובבוש השוע אל אוהו ,ועגפנ םירוריפ ףאש חיטבמ וילע ןגמו יפיפה ללגבו ,םינטקה םי .ידמ רהמ גהונ אוה םימעפל .םינכש םיקרח םיחרפה שי .םידלי םע םירבח םבור לבא ,םידמחנ םלוכ אל .לשובמ שבד ישיא – ינדעמ םע רקבל האב תובורק םיתעלו ,יפיפ תרבח איה .ענומ אל הז חרפ הרייעה יבשות םע היתורבח לבא ,םיחרפ לש הקבא תסאומ איה ללכ תשר – התיב .םיינוחרפ םיעגופ םידליהו חופתה רג אוה .ןיכהל לגוסמ אל הז לבא ,שבד תבהוא איה .ותוא הזיגרה ולש תויטיאה לבא ,תוחראמ תולטמ עצבמ .התיב לש םהייח תאו ,הזור בהואמ .יטנמור והשמ השוע םימעפל ,הבל תמושתב תוכזל ידכ .םירבחו ריצק תוינמחל ליבוה ינירכז ,תאז םע .םהלש םיחמצה לש תבהוא ךכ לכ איה יכ ,ףייע היה אל אוה יפיפ .םיפי םיחרפו םייסיסע תוריפ תלדגמ איה םש .תומיענ תורצ תונהיל לכות ךכו ,םירופיסב םכתא ףתשל ינירכז קחשמ יפיפ .וצצ םה יכ אדוולו ערז תוטימ םיעוטנ
.םיינוחרפ םידליו יפיפה קחשמב תוערצה םע תושגנתהה תוענמיה ,ריוואב םיחרופ םינצינו .םהשלכ םיצפח תעגל אל לבא ,םייסיסע רעי תוריפ סופתל Meaux םע ,הטלויו םע םיאובחמ .הצואת רובצל םיארנ תונומתה ךיאו הפיא רוכזל ידי לע ךלש ןורכיזה potreniruetes יס

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more