סימניות
םיקחשמ תויח רדנוו

םיקחשמ תויח רדנוו

לשחקנים הם צעצועי ילדים טובים, בין שאתה יכול לשחק zveryata נס משחקים ברשת בחינם. גינאה חזיר, עוף, צב, נמר, ארנב Olli חבריהם, תינוק דבורה וzveryata סופר אמיתי אחר. הם לא יעזבו בשעת צרה, ולהציל את הדולפינים, פינגווינים, דינוזאור ענק, אם הם בצרות. הם ילמדו אותך את האותיות ומספרים, כמו גם איך להשתמש בם כדי לקרוא ולספור. החברה העליזה להאזין למוסיקה, מחול ולשוטט בארץ הפלאות. תוהה zveryata מצא חברים באוהל הקרקס וללכת לשם כדי לדבר עם קופים, אריות ים, פינגווינים.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוהה חיות לפי קטגוריה:

zveryata סנ םיקחשמ ףיכ

:רהממ רוזעל ידכ .שיבכה לע םיכלוה םידליה ומכ הארנ םהלש ןופלטה ךכ – חפ לצלצל ךרוצ שי ךא ,י .יתימא ןמרפוס ומכ ,המילגו עבוכ תרוצב םהלש הפילח שי דחא לכל .תמלשומ הרוצב עצבל המישמ לכ ללגב אלא ,םיצימאו םייתודידי םה .zveryata ישאר ןובשח רוזעל וליפאו ,אורקל דומללו תושדח תויתוא דמלת םתיא

.רתתסהל אל םג ותרטמ בכר ירוביג םירויצ .הריס לש הרוצו לגלג ,תישרפמ :תושורד תונוכתה לכ תא ול שי יכ ,חטשה לע רובעל ,םיפ .םירחאו בנרא ילוא הקיחצמ הרובד הארת התאו ,םיבר םירבח היה ויתועסמב zveryata סנ .ןעבוכה ידכ תואלפה הת תביסמ ב Olli הנימזה הרבחה ,המגודל .הנוכנה החוראה תא לבקל ידכ הת תוריש יטירפו םיעבוכ ףוסאל ,הנכהה םע הרזע תצק ךיר .חילצת התא לבא ,ץעה יפנע תורדג ,םינבא לעמ ץופקל ךרטצי הז .תדוכלמה ןמ תאצל ,םיגייד תותשרב תוזוחא ןיפלוד רוזעל ,םניחב קחשל zveryata לחה ם .תיעוצקמ הרזע סנ תויח שפחל ןכמ רחאלו ,דדומתהל לוכי אל ומצע אוה .תווצ תדקפמל תורישי טוח לע תכלל תואה תאו ,ןופלטה רפסמ לש הנוכנה תורפסה תא ןזה .התיבה ךרדה תא תשפחמ ,קרוי וינ ימשב הפיקמו ,דוביאל הנוי יכ ,רמגנ אל הז הדובע .ףוחה תא תוכהל לוכי אלו ,חרק ישוג לע ףחסנ רשא ,ןיווגניפה תא ליצהל תוחילש אצמת .הילע רבגתהל ךירצש םילושכמ שי דימת .םתוא אוצמל ךיא םיעדוי םניאו םהירוה תא םיאור םה וישכע לבא ,חרבו ,קחשל לחהש ,ספ .םתרזעל ותניפס לע תכלל ףידעמ בושח דואמ הזו ,תגאדומ דואמ םג אוה ומא .ודצל דמעש ,ךקונית עיגרת אמא הרהמ דעו ,דמעמ קיזחת אל וז המישמה

.םיגח ןוגרא ,החמש איבהל ךיא םיעדוי םה .חקיי לוחמו זילע ריש רישל ,תושופחתב םישובל בצ ,האניג ריזח ,זוורב ,ולש תדלוהה ם .ףיכ ךכ לכ היה אוה יכ ,בוצע אל אוה רמנ דוע .םלוכל קיפסמ תויהל תויגוע הברה תופאל דלומה תווצב
.ןטק היפ םסק טיברש השועש םירוטיעו זע ןבדבוד ,יומד ספות ות לכ .לכה לסב ספתיהל םייושע םהש ךכ ,תויח ירוג תא ןווכ .םתוא רופסל ךל רוזעל zveryata הנידע תרטועמ בצייתהל הנכומ הייפא תינבת לע ,קחשמה .םיקיחצמ םינציל ,םיניווגניפ ,תוקזחו תומכח תומתוח ,םימכח םיפוק לש תועפוהב תופצל .תיתומכו תוזירז ,הבשקה רישכהל ,םיבתכמה ןמ םילימ םישל דומללו ,רדבתהל אל טושפ םה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more