סימניות
וקיק יקחשמ

וקיק יקחשמ

משחקים מקוונים קיקו של ארנב חמוד, שלשחק בחינם כל כך כמו ילדים. הוא - בוגר פיות בלום, אחד המשתתפים במועדון ווינ. כמו כל הארנבים, נודניק גדול קיקו, אוהבים משחקי ספורט, תמיד עליזים ושובבים. הפינוק האהוב עליו - גזר, וזה תמיד הוא מוכן לאסוף. יותר לעזור לו למצוא מעדנים, מאושר יותר הוא יהיה. זה גם ארנב אמיץ מאוד, ביודעין בלום עבד חינוכו, ועכשיו נלחם עכבישים מפחידים, כל כך לא רואה את מארחת טובה. אתה תראה את הבעיטות בהרפתקאות וסיפורים שונים, והוא זקוק לעזרתכם.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים וקיק לפי קטגוריה:

זירז בנרא םע וקיק

יקחשמ

:תויפ ניוו לש םיבוהאה ךפה אוהו ,הדליה ירוה תא הלביק תאזה היחה .ערפתהל בבוש ומכ הז םיריעז םיפנוכמ םירוצי .וקיק היצמרופסנרט זיסקיפה תא םעפ ידמ .לודגה רהה תוריפ הלעמ טושפ אוה ובש תודוה ,המצעמ םייפנכ ויה ,אוה םג וישכע .הז קר אל חוכ תכרוצ איה לבא .עירפמ אל הז טעמ החימצו ןמז תויפ תומחלנ רשא ,תוצלפמה ינפמ וילע ןגמו יכ תבבחמ ת

.שיבכה לע תוברואש תונכסה לע עדוי אוה םא םג ,םוקמ לכב בוקעל ןכומ וקיק הירוחאמ .םייביטקרטא תורפ רחא ףדרמב םצמטצמ יזכרמה קחשמה ניוו הלועפה וקיק אשונ

.חורבל ול רזוע םג לבא ,תורצ איבמ קר אל יכ ןיינעמ ,תאז םע .וקיק אל לבא ,ירזכא ףרוט דחופמ היהש קנע ,ןוגכ ,םיריעש םישיבכע שגופ אוה תובורק .המכ תויופקתשה שי םלוכל ובש ןפוד אצוי םלוע סנכנ םעפו ,חותפ חטשה תא דמול דיק 10 .שארה תא דביא אוהש ךכ ידכ דע אל לבא ,דיחפמו ןבצעמ הז .ןשע ךפה אוהו ,וילעמ ץופקל ,תצלפמה תא האור התא םאו ,ןכוסמ םוקממ טלמיהל ידכו ,ם

.תושדח תואקתפרהל חוכ ןתונ יסיסע תוקרי בנרא .תוגייתסהב םתוא רציי וקיק ,םיבכוכ ךרטצי הלש אבה ףושיכה יכ רמא םולבה םא .דיחי ץפח ץימחהל אל תנמ לע ,הטמ הטמו הלעמ ץפקמ ,םיילגרה לכ לע רהממ אוה ,תומר ך .םתיא דדומתהל ךיא עדוי אוה לבא ,תדוכלמה תא םיאתהל הסנמ ,םיליער םיחמצ וליפאו ,ת

.ותרזעל קוקז םולב שיגרה וקיק םעפו ,ישפנ רוביח םאתוה םהיניב .ץורמ תוינוכמ וכרואלש ןאוס שיבכ רובעל בייח אוה םדוק לבא ,ךרדב איה הריהמ וקיק א .רוזחי אל שיבכהש דע טעמ םדקתהל וקיק קחשמ תא קחשל בוט ןמז הפצ .שעור – לושכמ דוע רהנ רבגתהל הז ירחא .דדומתהל וקיק ,ךתגהנה תחת ,הנימא הכימת וליפאו ,ףצ ינמוי רובע קר ןתינ תורחתל ףר

:םיפדעומה תומוקמה תא דקופ וקיק םושמ אלא ,עשעתשהל םיבהוא םידליה לכ .םש היהי בנראה ,אסיכ וא הטימ לע ץחלת םא לבא ,םיטיהרה תא רדסל ,ורדחב .רזג םע בוהא טלס ול הכחמ הפק יתבב םירבח שגופ אוה ,םיקחשמ שרגמב

.רפסמ תוקד תמושת ןושיל הצור אוהש ינפל לבא ,תומוצע ויה ויניע .הקותמה הנישל nakolduyet וקיק תאו ,םימסקה הטמ םע יסקיפ סוטל ןכמ רחאלו ,ןובס תו .םימיענ תומולח ךותל לולצל ויניע תא רוגסל ןמזה הז וישכע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more