סימניות

משחק העיבצ אחספה גח םוי באינטרנט

                                  Easter Day Coloring קחשמ

העיבצ אחספה גח םוי (Easter Day Coloring):

.יתימאה ביבאה תא ךכמ האצותכו ,אובל העיבצ םוי אחספה גח אחספה גח ,בורקב .הנומת תרוצב הנטק הנתמ תתל טילחמ ךירבחמ דחא לכו ךלש תושגרה תא עיגרהל לוכי אל ה .גחה שארמ ךלש תוקושתה תומלגתה רובע םהב שמתשהל לוכי התא ,רחא דחא ףא בהוא אל התא .םיינועבצ םיעבצ םע םתוא עבצ תוסנלו דחא דחא םיטוטרש שש רחב .אחספה גחל תכלל רתויב הבוטה ךרדה תא הווהמה ,אחספה גח אשונה תא םג שי תונומתה
" "