סימניות

משחק NYC סט ימו באינטרנט

                                  Minion Flies To NYC קחשמ

NYC סט ימו (Minion Flies To NYC ):

.זירפ תיתפרצה ריעל לויטל ותחפשמ תא תפסוא ,תיבב םמעתשהל אל ,בטיה היואר החונמ לע ."קרוי וינל םיבובז ןוילימ"ל קרוי וינמ תיטנלטאסנרט הסיט השעי אוה בורקב .שגרמו ךורא לויטל תוריהזב ןנוכתהל ךירצ אוה ,םלוסה סוטמ תא הצוח אוהש ינפל .עוריא לכל םידגב םע הלעמל אלמ תויהל בייח רשא ,תיקנע הדווזמ ףוסאל ול רוזעל אוה .תומדה לש חורה בצמל דואמ םיאתמ םודא עבצ לש ליצח .תוקיחצמ תוקבדמ םע טשקל ליחתהל םייניבה ךותמ הז תא איצוהל
" "