משחק !בֵלַׁשְל סולפ רואזוניפס - טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot - Spinosaurus Plus קחשמ

!בֵלַׁשְל סולפ רואזוניפס - טובור וניד (Combine! Dino Robot - Spinosaurus Plus ):

.םיפוחד םידעצב טוקנל ךרוצ שי ,תופירשה רפסמ תא הלידגה ריעה .םיילסרבינוא טובור יאבכ חולשל וטילחה תינוריע הגהנה תויאבכ רוזעל ידכ .תואספוקב ועיגה רבכ םיטרפה תא ,הז תא תונבל ךירצ התא .שאה תא תובכל ידכ שיגהל ןכמ רחאלו ,הלבזמה לש קתוע תוסנל ןכומו חטבאלו םוקמב םתו .ךכב ךרוצ שי םא ,ביואה םיטובורב םחליהל ידכ םג אלא ,םימ שא ךופשל קר לוכי אל טוב