משחק תיאבכ ןורכיז באינטרנט

                                  Fire Truck Memory קחשמ

תיאבכ ןורכיז (Fire Truck Memory):

.תופיהו תומודאה םהיתוינוכמ תאו םיאבכה תא ריכהל ולכויש ידכ יוביכה .ריוצמה םלועב דחוימב ,םינוש םהו ,תויאבכה םהמ תולגל ךל םיעיצמ ונא .שאה תיאשמ ןורכיז קחשמב םיהז םיפלק ירוחאמ םינזה לכ תא ונרתסה .בגב שי המ הארתו הנפ טושפ .חטשהמ תאצוהל תוהז תוינוכמ יתש אוצמל ךירצ התא .סונוב לבק ,בצקומה ןמזה ינפל המישמה תא םילשת םא