משחק ףרוטמ ץורמ תיאשמ שא באינטרנט

                                  Fire Truck Crazy Race קחשמ

ףרוטמ ץורמ תיאשמ שא (Fire Truck Crazy Race):

.ךרדל האצי דימו עוריאה לע ןופלט תחיש הלביק שאה יבכמ תביטח .הלש ןורתיה הזו ץופקל לוכי ,תויתימא תוינוכמ דוגינב ,ץורמ ףרוטמ תיאשמ שא קחשמב .השעתש המ ,תוגג לע בוכרל לוכי וליפא אוה ,םיבוט םישיבכ ךירצ אל אוה .הציפקב םימודא םירדיה השולש תוחפל ףוסאל וא סרוקה לע תוינש םיעשת ךשמב דמעמ קיזח .תוציפקב הבוג תופיסומ ןה ,תוטהולה תונושלה תא וצימחת לא .םיימעפ תוציפק תושעל ,הובג אוה לושכמה םא ,ץופקל היהי הזו תינוכמה לע ץחל טושפ ם