משחק ץימא רשגמ באינטרנט

                                  Brave Jumper קחשמ

ץימא רשגמ (Brave Jumper):

.ישימח םירוגמ שוג שחרתה תומוק בר ןיינבב הפירש יכ האירק לביק שאה לש הרקבה חול .הלצהב םיקסוע וישכעו ולש יוביכ תיאשמ דימ חלשנ ק' ג לש ודוקיפב רשגמ ץימא םיליצמ .תווצל סנכיהל ךרד ןיא ןכלו ,תונותנ הסינכה תותלד .םילוצינה תחא הסיטב םכתא תחקלו תיבה לש הנורחאה המוקל ץופקלו הנילופמרטה תא ךושמ .שאה לש ןושארה ןברוקה הכחמו ןיינבה דיל דמוע רבכ םוריח יאופר לופיט .םיליצמה דחא לש ותליפנ תא םירשפאמ םניאו הנילופמרטה לש העונתל בל ומיש