משחק ךותיה תפותה באינטרנט

                                  Inferno Meltdown קחשמ

ךותיה תפותה (Inferno Meltdown):

.תופוכת תופירשל וליבוה םימשג אלל םימח םיציק .הזה ילאוטריווה רתאב דיחיה יאבכה אוהש ןוויכמ ,השק דובעל ךרטצי Me .הזכ דחא תויהל לוכי התאו ,רזוע ילב רדתסהל לוכי אל אוה לבא .ומלעייש דע קיזחהלו הבהלה תונושל לע םימ םרז ןווכל םכילע ךכ םשלו .םשמ התוא תחקל וא ,רעובה תיבל תומדה תא ברקל לוכי התא .ותוא סורהי אלו הנבמה לכל טשפתהל ןמז היהי אל שאלש דואמ בושחו ךכב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות