משחק Leopard םער טובור באינטרנט

                                  Robot Thunder Leopard קחשמ

Leopard םער טובור (Robot Thunder Leopard):

.Leopard - סופיטבא ינתמיא ריהמו זירז ףרוט הז םעפהו אבה ליגרה תומחולה טובור .הנגהו הפקתה לש רתויב שידחה קשנב םג אלא ,דבלב םעז תמחב אל השומח ,ראופמ רמנ תכת .םימדוקה םיטובורה םהיבירי ימ ידי לע ברקה הדשב לוכי התא ךכמ האצותכו גרה תנוכמ ת