סימניות

משחק הקיטמסוק תואספוק תגוע באינטרנט

                                  Cosmatic Box Cake קחשמ

הקיטמסוק תואספוק תגוע (Cosmatic Box Cake):

.תירוקמ הירוטידנוק חותפל הטילחה הנא הדליה .ידמל תוירוקמ תוגוע לשבת איה םש .ךכב הל רוזעת תיטמסוק אספוק תגוע קחשמב התא .ןחלוש היהי וב חבטמה תא הארת ךסמה לע ךינפל .ףדמה לע םירצומ וארת וילעמ .םהל קוקז התאש םירצומה תא קוידב ונייצי תויללצה ןחלושה לע .ןחלושל םישורדה םירצומה תא ריבעהל םכילע היהי רבכעה תרזעב .הגועה תא תופאלו קצבה תא שולל ךרטצת תויחנהה תובקעב ,ןכמ רחאל .לכאמ יטושיקב טשקלו םינוש םימרקב ותוא תוסכל ולכות
" "