סימניות

משחק לזאפ םוט באינטרנט

                                  Tom Jigsaw Puzzle קחשמ

לזאפ םוט (Tom Jigsaw Puzzle):

.תודיחה לכ תא ףיסומ התא דחיש ךכ ,הזה קחשמב ופסאתה םירחא םיוותו םוט רבדמ .אוצמל לוכי אל אוה שדחו ,םילזאפ בהוא תמאב םוט הדבועה .הזה בצמהמ תאצל ךרד םע אב אוה .תונטק תוכיתחל רבשו ,רתויב םיבוטה וירבחו אוה םש םליצ אוה .ילאמינימה ןמזב הלא תודיח ףוסאל םוט רבודה לותח רוזעל ךירצ התא וישכע .ףיכה תא ליחתהל רהמל
" "