סימניות

משחק תואקתפרה שפחתהל הזלא באינטרנט

                                  Elsa And Adventure Dress Up קחשמ

תואקתפרה שפחתהל הזלא (Elsa And Adventure Dress Up):

.המכח הקתפרהב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא .םיילענו םיטישכת ,םישדח םידגב םע החתלמה תא שדחל הצור איה ,תיתוכלמ הנפוא תונחב .םיפדמה לע םתוא אוצמל ךירצ התאו ,שובל יטירפ לש תונומת םע תונומת היהי ךלש שארה .ושכר םישודיחה ןמ םידגב תריחב ,התוא שיבלהל ,ןומראה לא הרזח יפויו שכריתש הרוחסה
" "