משחק לעה רוביג תתיכ :יטיניפניא ץורמ באינטרנט

                                  Super Hero Squad: Infinity Racers קחשמ

לעה רוביג תתיכ :יטיניפניא ץורמ (Super Hero Squad: Infinity Racers ):

.יובכ דדומתהל ,תעבטה שיבכל וחקל הקירמא ןטפק ,ןמ ןורייא ,רו'ת :םימקונ .םיעלס ירבשו חרק ,םיקדס ,ןמש ימתכ :שיבכה לע תוזירזב םייופצ יתלב םילושכמ קמחתהל .חצנמכ םויסה וק לא תכללו תודח תוינפ תוריהמ דבאל ילבמ םיאתהל ,םיצחה ידי ןורמת