משחק ץופקל תצלפמ :2 ילש ריעה וגל באינטרנט

                                  Lego my City 2: Monster Jump קחשמ

ץופקל תצלפמ :2 ילש ריעה וגל (Lego my City 2: Monster Jump):

.לודג עוריא וגל ריעב םויה .טרופס תוינוכמ יצורמ רובע תוליגר תויורחת ויהי .תורישי םהב קלח חקיי תצלפמ הציפק :2 ילש ריעה וגל קחשמב ונחנא .בכורל םכתא קחשנ ונא .הלשמ םידחוימ םינייפאמ תלעב טרופס תינוכמ ונל ןתנית .תוריהמ גישהל ךממ וענמיש םיצפחו תונילופמרט םע לולסמל יולג היהת התאש ינפל .רבגתהל ידכ הלאה םילושכמה לכו ,המוצע תוריהמב תינוכמה תא רזפל איה ךלש המישמה .תוריהמה תא ףוקעל וא םתוא לעמ ץופקל לוכי התאש וא .תרחא המרל רובעל ידכ תודוקנ לש שורדה רפסמ לש ןויצה תאו תוריהמה תא דבאל וא ,םתי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות