משחק ירפ דנרג וגל :2 תוינוכמ וגל באינטרנט

                                  Lego Cars 2: Lego Grand Prix קחשמ

ירפ דנרג וגל :2 תוינוכמ וגל (Lego Cars 2: Lego Grand Prix):

.תויח תוינוכמה ובש וגל םלועל םכתא ריבענ ,ירפ דנרג וגל :2 וגל תוינוכמ קחשמב .לודג עוריא םהל שי םויה .םהב חצנל ךלש תומדל רוזעל ךירצ התאו עזג וטילחה םה .ירבדמה חטשב תרבועש ךרדה תא וארתש ינפל .ןושארה םויסה וקל עיגהלו לולסמה ךרואל םיוסמ ןמז ךשמב עוסנל ךרטצת התאו תמיוסמ ה .תוריהמ רבוצ הגרדהב המידק ץר ךלש תינוכמה ,תואה יפל .שיבכהמ תאצל תינוכמה לע רומשלו תוריהמב סנכיהל ךרטצת ובש ,תודח תוינפ הברה הכחמ .םתוא ףוסאל ךרטצת םיטירפה תא שגופ התא םא ,הז הרקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות