משחק תומישמ םורכ 2 תוינוכמ באינטרנט

                                  Cars 2 CHROME Missions קחשמ

תומישמ םורכ 2 תוינוכמ (Cars 2 CHROME Missions):

.ער תוינוכמ דוצל ירוביצה תורישב רשא םיידוס םינכוס שי ,תויח תוינוכמה ובש םלועב .תויאשח תומישמ עצבל יפוא הזכ דחא רוזעי תומישמ CHROME 2 תוינוכמ קחשמב ונחנא .םיוסמ יפוא ול תתל ,ונלש רעצה תא רוחבל לכונ ,קחשמה תליחתב .תומישמה תחא ךל ןתנית זא .העדוהה תא איבהלו ריעב תמיוסמ הדוקנל עיגהל ךרטצת ,המגודל .םינוש םילושכמ רובעיו ריעה תובוחר ךרואל ץורי ךלש רוביגה .תורחא תונוכמ ידי לע ףקתומ תויהל לוכי התא .העונתה תא ךישמהלו םתוא םע תושגנתהמ קמחתהל ךילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות