Car`s Ready 2 Race קחשמ

ץורמ 2 ץורמ בכר (Car`s Ready 2 Race):

.ךכל בטיה םיעדומ ונלש הרוטקירק תוינוכמ יחרכה אוה תוחפ אל ריהז הנ .לולסמה לע תכלל םיכלוה םה יכ ךלש הכאלמה תיבב תוינוכמ יתש ךל שי ר .םמצע תא םיכסוח אל ,ןמז הברה ונמאתה םה ,ןכ ינפל לבא .הארנ הז ךיאו הזמ אצי המ תוארל .ידכ םידמעומה ינש תא איבהל ךירצ התא וישכע .דואמ רהמ תושעיהל ךירצ הזו תושעל הדובע הברה שי .ץורימה 2 ןכומ בכר` R ב ספאל תויהל הדימה הנק תא רשפאת לא ,גפ ןמז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות