משחק באינטרנט

                                  Express yourself! קחשמ

(Express yourself!):

!ךמצע תא עיבהל קחשמה תא ךל עיצהל Nickelodeon וידוטס םיוות הרוטקירק .ךמצע תא עיבהל .ןוכנה םדאה תא רוחבל ךירצ ,תורוטקירק תויומד לש תומד םע תונומת יתש לע ,התאש רמו .ךסמה לש ןוילעה קלחב תולודג תויתואב בותכ tooltip תאו .תובהלתה ,לוכסת ,החמש ,םעז :תושגר וא תולועפ תויהל םילוכי הלא .רתסומ המ תעדל לוכי אל הנומתה לש םיקלח קר האור התא .תווצמ ירמוש דואמ ריהז תויהל ךירצ התא ,קר הז ,הרואכל עטקהמ שחנל וסנ .רפסנ אל המישמה תאו ,בורקב ומלעיי תונומתה ,תוריהמב לועפל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות