משחק הדנומיל ןכוד באינטרנט

                                  Lemonade stand קחשמ

הדנומיל ןכוד (Lemonade stand):

.תורוטקירקה םלועל עיגה םח ץיק .ןנערתהל וצר ןואידולקינ ןפלואב תויומדה לכ .תועמשמ םע לבא ,הככ קוידב הז תא ושעי אל םהש בטיה עדוי התא לבא .הדנומיל ןיכהל ועיצה סנ תוינוכמ .לושיבה תא טובורל קפיס רוגה רויסו ,החמשב ומיכסה ןישו רמיש .הריקסל ףילחת תרוצ ,הרוצה תרוצ ,הרוצה תרוצ ,הרוצה תרוצ ,הרוצה תר .לכימה תא םישל בייח התאש םיביכרמה רפסמ הז - הפה לש ךסמה לע ועיפו .הדנומיל דמעמ םירחא תואקשמ רוביגה םע דחי לשבל לוכי התא ,הדנומיל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות