משחק תוריהמ קרב :תוינוכמ באינטרנט

                                  Cars: Lightning speed קחשמ

תוריהמ קרב :תוינוכמ (Cars: Lightning speed):

.םש ותוא לש ריוצמה טרסה ןמ ונלש תובוהאה תויומדה - תוינוכמ .ונלש היזיוולטה יכסמ לע ונינפל שרפנש םהלש תואקתפרהה תאו םהייח תא תוארל הנהנ ונ .םריעב סנכיהלו םייח תונוכמ סלכואמ ,הזה אלפנה םלועב ךתיא ךלנ ריהמ קרב :קחשמ תוי .שגרמ הז הקתפרהב םהילא ךלנ ,תוינוכמה ןיב םסרופמה ץורימה ידכ רבדמה לא םיחלשנ ונ .ורחבש םילולסמ לע קר עזגו תומרה ךרד ולוס םע הזה קחשמב םיבצמ ינשב קזחומ תויהל ל .רבדה ותוא םיראשנ םיללכה לבא .םויסה וק לא ךרדב לבהא אי ,הקעזאה תעמשנ עגרבו הליחתה לע דומעת ךלש תינוכמה .ןושאר םויסה וק לא אובתו ךלש םיביריה לכ תא חצנל ךירצ התא .הצואת ךל ונתי םה ,קרב הרוצב םיגת ףוסאל ךרדב .tachometer לש ןימי דצב גצוי ךל תנתינ איה הבש העשה .םכותל לופיל אל בוש תוסנל ידכ ,קזניי תנוכמב םתוא תוכהל וא םתוא חכונל ,תודוכלמו .הליחתכלמ חצנלו הזה ץורימב חצנל לכות יכ םיחוטב ונא .הבינגמ הקיפרג ול שיו תניינעמ דואמ איה קרב תוריהמ :קחשמ תוינוכמ .תוצירמ לש ויתואקתפרה תופתתשמה תוינוכמב גוהנל חמשת התא ונלש רתאב קרבכ ריהמ :הח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות