משחק בל תפילד באינטרנט

                                  LEGO® Friends Heartlake Rush קחשמ

בל תפילד (LEGO® Friends Heartlake Rush):

.ןמזה לכ הרוק והשמ ,וגל לש םלועב .וב קלח תחקל וליפאו שגרמ עוריאב רקבל טלחהב התא ,םשל עיגמ התא םא .וז הרטמל דחוימב דיוצמ ריעה לגעמ לע ץורימ אוה Heartlake Rush ,םויה .שיבכה לע םיגצומ םיגימצ לש םימוסחמ ,תויאשמ לש תורוש ,םילושכמ .לושכמה לע ידיימ ןפואב ביגהל ידכ ןיטולחל ףטוש תויהל בייח בכורה .הנימי וא הלאמש ,הטמל ,הלעמל :םיצחה לע ץוחלל ןמזבו תוזירזב ךירצ התאו .םיסונובו תועבטמ ףוסיא .הנוילעה תילאמשה הניפב תמיוסמ המישמ הצקומ ףתתשמל הציר לכ ינפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות