Cargo Truck 18 קחשמ

18 ןעטמ תיאשמ (Cargo Truck 18):

.חוליש יתוריש תקפסמה הרבחב דבועו יעוצקמ גהנ אוה ק'ג .תונוש תומישמ םילשהל ךלש רוביגל רוזעת 18 ןעטמה תיאשמ קחשמב התא .םכמעטל המיאתמה תחא ורחב תוקפוסמה תויאשמה תמישר ךותמו ךסומב םכמצ .לולסמה ךרואל ךלש העונתב ליחתתו ךלש תינוכמה תא ונעטי םימיוסמ םיט .תמיוסמ תוריהמ גישהל ךרטצת .שיבכב םינכוסמ םיעטקו םילושכמב בבותסהל ךרטצת המכוחב תויאשמב גהונ .ךלש המישמב לשכית הרקי הז םא יכ ,ףוגהמ סמועה תא דבאל אל רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות