משחק םינעטמ רוטלומיס :שיבכל ץוחמ םשג באינטרנט

                                  Off-Road Rain: Cargo Simulator קחשמ

םינעטמ רוטלומיס :שיבכל ץוחמ םשג (Off-Road Rain: Cargo Simulator):

.םלועה יבחרב תורוחס לש חולשמ תקסועה ,םינעטמ רוטלומיס :םשג Off-Ro .תויבחו תונוש תואספוק ןעטי תבית דע ןיתממ התא ,ךלש תינוכמה לש הגה .םשג תדרל ליחתה הז הרוק הז דועב .דואמ שטשוטמ היה שיבכה .םיוסמ לולסמ ךרואל ותוא עיסהל ךילע היהי .היוצרה הדוקנל עיגהל ידכ בצקומה ןמזבו תמיוסמ תוריהמב גוהנל הסנ .ךופהלמ ךלש רוביגה תא עונמל ידכ טאהל ךרטצת םיבר תומוקמב יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות