משחק תצלפמ תויאשמ באינטרנט

                                  Offroad Monster Trucks קחשמ

תצלפמ תויאשמ (Offroad Monster Trucks):

?רתויב השקה חטשה ךרד ההובג תוריהמב עוסנל לוכי יכ גוהנל ץוחמ שיבכ .קחשמה Offroad תצלפמ תויאשמ תא קחשל הסנ ןכמ רחאל .ךלש הנושארה תינוכמה תא רוחבל לוכי התא ובש קחשמה ךסומב ךמצע תא א .םישק םיחטש רבועש שיבכה לע ךמצע תא אצומ התא זאו .המידק ץורל ולכות זגה תשווד לע הציחל ידי לע .םויסה וקל עיגהל ץפוקו םינוש ישוק םינורמת תושעלו שיבכה לע תוריהמ .ךמצע רובע השדח תינוכמ רוחבל לכות תודוקנ ךל ןתנית ,המישמה םע דדו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות