Dump Truck Race  קחשמ

(Dump Truck Race ):

.רתוי הלוז איהש לככו ,גוהנל רתוי לק ךכ ,רתוי הנטק תינוכמהש לככ .dump תויאשמ תולודג תויאשמ לע םיעזגה ףתתשהל ךרטצת Dump תיאשמ ץורימה קחשמב תולק .הרובחתה םע ידמ סומע אוה ונלש םגו ,ליגר שיבכ לע וליפא לק אל הז סוסולוק .תוסירק אלל קחרמ גוהנל איה ךלש המישמה .הובג רתוי הברה היהי ךלש תוריהמה יכ ,המידק הגיהנ תוינוכמ ףוקעל ךילע היהי .קיפסמ ותוא קרופ וניא הז ךא ,םיביתנ רפסמב אצמנ לולסמה .םייתסי ץורימה ,הז שתומ ךל שי םאו תויושגנתה לע לובג הז לבא ,םימעפ שולש לקתיהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות