משחק N 64 סרסייר וגל באינטרנט

                                  Lego Racers N 64 קחשמ

N 64 סרסייר וגל (Lego Racers N 64):

Chim וגל ב אחספה גח רחאל דימ םייקתי רשא ,ץורימה ץורמל ןנוכתמ רבכ Racers N 64. .רתוי םיבחר םילגלגה תא שדחמ ןיקתהלו עונמה ןוימ תוריהזב ,העיסנה ינפל ולש השדחה .ךלש בכורה ינפל רבכ הלחתהה וק .הליחתכלמ ותוא חולשלו וליבשב ןוכנה טרופסה הפילחה תא רוחבל ,תאז םוקמב .םהיתודמע לע םירתוומ אל טושפש ,תורחתב םיפתתשמ םלועב םיקזחה םיאטרופסה רסירתב .רוחאמ קחרה םיביריה תא ריאשמ ,המידק Chima חולשל דימ ,ץרופ חדקאה לש תואה תוירי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות