משחק / תוצלפמה ירופיס :וגל ימחול באינטרנט

                                  Lego Monster Fighters:The Monsterland Tales קחשמ

/ תוצלפמה ירופיס :וגל ימחול (Lego Monster Fighters:The Monsterland Tales):

.לפא םסק לש תומלגתהבו תונוש תוצלפמב קבאמל םהייח תא ושידקהש םימחול לש תווחא שי .וז הדיחיב היהי Monsterland םירופיס :ימחול תוצלפמ וגל קחשמב ךתיא ונחנא .תיפוסניא תאזה המחלמב חצנל ועייסיש םיקיתע םיצפח רחא שופיחב תוצלפמ לש ץראה יקמע .תוצלפמ לש ץראל תכללו לנסראב עורזה ,רדסה ישאר תאו המישמה תא לבקי ונלש רוביגה .הלאה םיטירפה תא שפחלו תומוקמב בבותסהל ךרטצי אוה ,החנמ ץחה לע היצטניירוא .חצנלו םתיא ברקל סנכיהל ךרטצי אוה ,תוצלפמה תא לבקי אוה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות