משחק קנע סומוס באינטרנט

                                  Huge Sumos קחשמ

קנע סומוס (Huge Sumos):

.דחא לע דחא רמגל ועיגהו םיביריה לכ לש םימדוק םיקחשמב וחצינ םיעוד .חצנל םימחולה דחאל רוזעת ,וב ףתתשמל ךופהתו קנע סומוסב עירכמה ברק .חומצל םוקמ םכל שיו םיבושח לדוגהו לקשמה הז טרופסב .לוגע הדשמ ביואה תא ףוחדל איה המישמה .תונשכוחבו תוימומרעב גהנתה .חיטשה לע ועיפוי םינוש םירצומ ,תעל תעמ .ןוחצינה ייוכיס םתיאו ,לדגי םכלש תומדה לדוגו םתוא ףוסאל ורהמ .רכיכה הצקל רבעמ ותוא ףוחדל ךכמ רתוי דועו ומוקממ קנע ןמש םדא ףוח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות