משחק .ומוס io באינטרנט

                                  Sumo.io קחשמ

.ומוס io (Sumo.io):

.ומוס קחשמב .תאז תושעל דציכ ןיבהל ךילע תישאר ,רתויב בוטה ומוסה קבאתמ תויהל ת .םינווקמה םינקחשהמ דחא תויהל לוכיש בירי לומ הלוגע הריזב עיפות הת .שרגמה לע עיפומה לכואה לע חוספל אל ינושארה בלשבו םכלש היגטרטסאה .בושח הז טסיאומוסה רובע לבא ,הסמ רובצל ךל רשפאי הז .שרגמה הצקמ ביריה תא ףוחדל חוכ רתוי ךל היהת ךא ,רתוי טאל רובעת , .הזב יולת ידיתעה ןוחצינה ,םכלש יאטרופסה גהנתי ךיא ובשח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות