משחק .טאריפ Io באינטרנט

                                  PirateBattle.Io קחשמ

.טאריפ Io (PirateBattle.Io):

.PirateBattle קחשמב .תויתימא םיטריפ תואקתפרה ךל םיכחמ ויא .ךרדל תאצלו החונה חורה תא סופתל םישרפמה תא תולעהל ,ךל הכחמ אוה הנוגה יד לבא הנ .ףסכו בהז ידי חוורל הווקתב תורחא תוניפס לש םיה האמ ךרד עסונ התאש הממ תרחא יכ , .ידמ הנטק איה ךלש הניפסה ,קבאמב ןורתי עקתנ אל הסנ .בלה תמושת תא טיסהל ידכ תוצצפ וא קורזל תויבח ,ףודרל ליחתמ התא םא .םינוש םיישומיש םיטירפ תוחשלו תופיפצב חורזל רטסאיפ םוקמל וכל זא ,תועבטמ המכ ףו .רסחה תא ןתונ התא םא ,רהמ סרהנ התא ,ילטנמיטנס אל אוה טריפ הווחא ,דורשל ידכ - ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות