משחק תשרב תוקבאיה באינטרנט

                                  Wrestle Online קחשמ

תשרב תוקבאיה (Wrestle Online):

.רתוי קזח ימ תולגל ידכ םיילגרה םע דובעל וכרטצי םה וישכעו הריזב ה .ףתתשמו לופכ ,דיחי :קבאמה בצמ תא רחבו Wrestle Online קחשמל סנכיה .ןקחש לכל םיבכוכ תצובק ךסמה לש ןוילעה וקלחב .ולש בכוכה תא ריאמ ובירי ,ושארב הפצרב עגונ קבאתמ םא .חצנמה היהי םיבכוכה לכ תא תוריהמב קילדיש ימ .W -ו הלעמל ץח :םישקמב וא תילאמשהו הנותחתה תילאמשה הניפב םינצחלב .םיקיחצמו םישדח תורוע הנקו תועבטמ חיוורה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות