משחק ןגהלו תונבל יטיס וגל תואקתפרה באינטרנט

                                  LEGO City Adventures Build and Protect קחשמ

ןגהלו תונבל יטיס וגל תואקתפרה (LEGO City Adventures Build and Protect):

.קלפ המלש ןרס בר ךתוא שוגפי ,יטיס וגלל ךתוא םינימזמ ונא .ידועיי רתאב השדח ריע תיינבב ליחתהל ידכ תושעל ךילע המ ינושארה בל .וגל ינבא - ןיינב ירמוח תינמז וב לבק ,םיתב הנב .הזה םלועב השענ לכה םהמ .םישדח םיניינב ונקת םרובעש תוסנכה םירציימ םיניינב .LEGO City Adventures Build and Protect -ב םימוח םיחירא ריסמ ,קח .ריעה יבשות לע ןגהלו רדסה לע רומשל ידכ םיאבכו םירטושל הקוקז ריעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות