משחק טפרק וגל באינטרנט

                                  Lego Craft קחשמ

טפרק וגל (Lego Craft):

.טפרק וגל לש תומוקמב בבותסהל ליחתמ התאש עגרב הז תא תוארל תולקב לוכי התאו טושפ .םינבא ישוגל תחתמ תורישי םה ףוסאל ךירצ התאש​​ הקפסאה לכ Locators םהלש ימינפה ןורשכ לע קר ךמתסהל ךירצ זאו ,ךירצ אל התא תורצוא לכ תא תוה .הרקמ לכב המדאה ינפ לע תוחשל לכות אל תרחא ,םיל לופיל אל ידכ תוריהזב תכלל .ךלש ןטקה ןסחמל ותוא סחייתהל דימ ,ואולמב אלמ אוהש עגרב ,ךלש םייניעה לומ אוה םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות