משחק סוב רוט לש תוברק באינטרנט

                                  Thor Boss Battles קחשמ

סוב רוט לש תוברק (Thor Boss Battles):

.לעה רוביגל רוזעל לוכי התא תוברק סובה רו'ת קחשמב לבא ,Asgard עוגפל םיסנמה םילב .רוביגה דגנ ומחלנ הלהו רסרוסה ,יקול :ולש םיירקיעה םיביואה לכ םעפה .ןידוא לש ומוקמ תא סופתל ןוצרו האנק לע ססובמ סעכ רשא ,יקול לש ויחא היהי הריזה .קזח שיטפ םע םתוא ץפנל ,ןבאה םימוסחמה תא רובעל ךירצ התא ,ןושארה ביואל עיגהל יד .שיטפה לש הלועפה תא קזחל לוכי התא ורובעש עבטמה הז - םישיבג ףוסיא .הרותב עוגפל עגרה תא וצימחי אל םהו ,דואמ םיקזח םיביוא םע תוברקב ישומיש הז