משחק ןטקה רות באינטרנט

                                  Little Thor קחשמ

ןטקה רות (Little Thor):

.רו'ת - ותוא לדגל היה לוכי דחא ידגא רוביג קרש דע דבכ הכ היהו רצק .דואמ ןטק דלי ןיידע אוה ידיתעה דרגסא ןודא יכ ,תצק אלפתתו ןטקה רו .וחוכב אצמנ רבכ שיטפה ,תאז םע .תוחתפתה ךירצמ םסק ץפח לכש ןוויכמ ,ותוא ףלאל רתונ .םילעבה לש וחוכב שוחי אל אוה םא תייצל הצרי אלו ולשמ יפוא ול שי .ןבא תומב לע םידמועה שק םיאלוממ תרוצב םיגצומ םהו ,שיטפב תורטמה ל