משחק םישיבג לש ילש :המאגוק באינטרנט

                                  Kogama: Mine of Crystals קחשמ

םישיבג לש ילש :המאגוק (Kogama: Mine of Crystals):

.םידחוימ םישיבג םע תורכמה םיאצמנ וב םוקמב ורקבתו Kogama לש המלוע .םלוכ תא ףוסאלו םיחטשה לכב רובעל ךרטצת .רבד ותוא ושעי םירחא םינקחש .תוברק םתיא להנל ךרטצת .המיחל יעצמא ושפחו תוריהזב וננובתה ,רוזאב םיבבותסמ .ותוא סורהלו ביואה תא ףוקתל ולכות ותרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות