משחק 3 יבמוז תמישמ באינטרנט

                                  Zombie Mission 3 קחשמ

3 יבמוז תמישמ (Zombie Mission 3):

.3 יבמוז תמישמ םשב התנוכש ,תישילשה המישמה תא ולביק ונלש םירוביגה .םידחוימ םיבוהצ םיטקסיד לע אצמנה ,בושח עדימ ףוסאלו הבורעה ינב תא .םיבמוזה תרואמ לא ,קויד רתיל וא ,ביואה לש ירוחאה קלחל וכלי תויומ .םיחטשהמ קלח לע רתוולו לבקל םיכירצ ויה םה רבד לש ופוסב ךא ,הזה ע .םיריסא םיחקולו םישנא םעפ ידמ םיפקות ,םידדוש ומכ םיגהנתמ םה ,רתו .סוריו סיבהל דציכ עדימ םיליכמ םינוטילקתה .הזל הז ורזע ,רתוי רהמ תומישמ םילשהל ידכ דחי וקחש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות