משחק יבמוז המישמ באינטרנט

                                  Zombie Mission קחשמ

יבמוז המישמ (Zombie Mission):

.םיבמוז לש יתצלפמ םויא ינפמ םלועה תא ליצהל ידכ וחלשנש םירוביג ינש לש רופיסה תא .תאז תורשאמה תומושרה תא ריתסהל םיסנמ םה וישכעו םימכח רתוי הברה וכפה םיכלהמה םי .םהלש תומושרה תא תחקלו םיעשרה תא סורהל תכללו תונטק תועורזב םישומח .הלילעה ךרואל האלה םדקתהל ידכ םיבכרומ אל םילזאפ רותפל ךרוצ היהי םימעפל .ךל ישומיש דואמ םה ,אצומ התא יכ תשומחתו קשנ ףוסאל .קחשמב תומרה לכ תא רובעל תולקב לוכי התא זא ,ינשה תא דחא םימילשמ םהש ךכ ,ךלש תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות